Polityka Prywatności i Cookies

Dowiedz się więcej
 1. Niniejsze informacje mają na celu wyjaśnienie podstawowych zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe osób („Użytkownicy”), korzystających z witryny internetowej działającej pod adresem https://marianmalinowski.pl/ lub https://marianmalinowski.com lub https://marianmalinowski.com.pl lub https://marianmalinowski.eu („Witryna”)oraz praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Marian Malinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska Marian Lech Malinowski, ul. Hansa Christiana Andersena 8/13, 01-911 Warszawa, NIP: 1181828759, REGON: 146045920 („Podmiot leczniczy”).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz stosownie do przepisów prawa polskiego, w tym przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późń. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 295 z późń. zm) („Ustawa o działalności leczniczej”), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późń. zm) („Ustawa o prawach pacjenta”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późń. zm).
 4. Dane osobowe Użytkowników Witryny zbierane są i przetwarzane są przez Podmiot Leczniczy w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Podmiot Leczniczy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. F, art. 9 ust. 2 lit. a, 9 ust. 2 lit. h, RODO, art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej, art. 24 Ustawy o prawach pacjenta – jako administratora danych, w tym w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną w myśl Regulaminu świadczenia usług medycznych zamieszczonego w Witrynie („Regulamin”);
  • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej;
  • marketingu produktów i usług oferowanych przez Podmiot Leczniczy;
  • zapewnienia kontaktu, wymiany korespondencji oraz odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych, księgowych oraz podatkowych;
  • rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Podmiot Leczniczy;
  • ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Podmiot Leczniczy przez okres obowiązywania umowy; do czasu wykonania przez Podmiot Leczniczy obowiązków prawnych, podatkowych i księgowych; oraz do czasu wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
 6. W przypadku korzystania przez Użytkowników z usług medycznych świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres wynikający z Ustawy o prawach pacjenta.
 7. Przesyłanie informacji drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem przez Podmiot Leczniczy zgody osoby, która ma być odbiorcą przesyłanych informacji.
 8. Odbiorcami danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług, w tym usług IT oraz inne osoby przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dostawcy usług księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Podmiot Leczniczy jako administratora obowiązków prawnych, księgowych, podatkowych. W każdym przypadku osoby powiązane lub współpracujące z Podmiotem Leczniczym zobowiązane są do zachowania w poufności zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania.
 10. Każda osoba fizyczna („Osoba Uprawniona”) ma prawo zwrócić się do Podmiotu Leczniczego z wnioskiem o:
  • Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Podmiotu Leczniczego lub w formie wiadomości elektronicznej na adres polityka.prywatnosci(@)marianmalinowski.pl.
 11. Osoba uprawniona ma prawo odwołać się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszeń w przetwarzaniu danych osobowych.
 12. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: polityka.prywatnosci(@)marianmalinowski.pl.
 13. Podmiot Leczniczy zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika (w tym Osoby Uprawnionej) właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza tymi przypadkami żadne dane nie będą ujawnianie żadnej osobie lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
 14. Podmiot Leczniczy informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Witryną zbierane są automatycznie informacje o numerze IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i rodzaju urządzenia Użytkownika. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 15. Podmiot Leczniczy wykorzystuje pliki typu „cookies” (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika. Pliki typu „cookies” zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, utrzymanie sesji Użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Witryny. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików typu „cookies” na urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 16. Podmiot Leczniczy, na podstawie pisemnej umowy może powierzyć przetwarzanie wszystkich danych osobowych o których mowa w niniejszej Polityce w celu wykonywania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Witryną.
 17. Data aktualizacji Polityki Prywatności: 26.01.2021.

Ostatnie wpisy na blogu

Sprawdź opinie
moich pacjentek.

Mój profil w portalu Znanylekarz.pl

Serdecznie zapraszam!

Loading...
Ładowanie...